Notice: Undefined variable: data_tekst in /srv/home/kravmaga-denboschnl/domains/kravmaga-denbosch.nl/htdocs/www/view/header.php on line 153

Notice: Trying to get property 'banner' of non-object in /srv/home/kravmaga-denboschnl/domains/kravmaga-denbosch.nl/htdocs/www/view/header.php on line 153

ALGEMENE VOORWAARDEN SELF DEFENCE VAN DINTHER V.O.F.

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen sportschool Self Defence van Dinther (hierna: “de sportschool”) en de persoon (hierna: “de deelnemer”) die gebruik maakt van de faciliteiten, lessen of activiteiten van de sportschool. Hieronder wordt tevens verstaan de afname van sportkleding en persoonlijke trainings- en voedingsschema’s.

2. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden enkel met schriftelijke instemming van de sportschool.

3. De sportschool is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarna de gewijzigde versie van toepassing zal zijn.

Artikel 2: Lidmaatschap

1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden naar of in te leveren bij de sportschool. Door het aanmelden verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. De overeenkomst gaat pas in na acceptatie door de sportschool. Na acceptatie gaat de overeenkomst direct in voor de minimale duur van één maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Op verzoek van de sportschool dient de deelnemer zich met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren. De minimumleeftijd voor een lidmaatschap is 7 jaar. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming te hebben van de ouders. De deelnemer verklaart in goede geestelijke en lichamelijke gezondheid te verkeren.

4. De sportschool heeft te allen tijde het recht om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat zij daarvoor een schadevergoeding of restitutie van het lesgeld verschuldigd is. Meer in het bijzonder is zij daartoe gerechtigd bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze voorwaarden en/of huisregels en bij ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter beoordeling van de sportschool. De schade die daardoor bij de sportschool ontstaat zal worden verhaald op de deelnemer.

5. Tussentijdse wijzigingen of uitbreidingen van het lidmaatschap gaan per direct in.

6. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen via e-mail bij de sportschool. De opzegging dient te geschieden voor de eerste van iedere maand en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

7. Wanneer deelnemer zijn lidmaatschap binnen een jaar na aanmelding beëindigd, dan brengt de sportschool eenmalig 15 euro administratiekosten in rekening.

Artikel 3: Lesgeld

1. De deelnemer is maandelijks het vastgestelde lesgeld -en eventuele overige bedragen zoals bondscontributie- aan de sportschool verschuldigd vanaf het moment dat de overeenkomst aanvangt, ook indien de deelnemer om welke reden dan ook niet daadwerkelijk lessen volgt of van faciliteiten gebruik maakt, bijvoorbeeld wegens ziekte of andere verhinderingen. Bij langdurige ziekte of blessure kan de sportschool een uitzondering maken.

2. Het lesgeld en eventuele overige in rekening gebrachte bedragen, zoals bondscontributie, zijn bij vooruitbetaling voor de eerste van iedere maand verschuldigd en opeisbaar.

3. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.

4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en zal de deelnemer direct een bedrag van €25,= aan administratiekosten verschuldigd worden. Het verschuldigde bedrag dient alsnog binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij het niet, of niet geheel, kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. De deelnemer wordt alsdan de (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,=.

5. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan de sportschool aan de deelnemer 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. De deelnemer kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de sportschool tot het moment dat de achterstand inclusief rente en kosten volledig is voldaan.

6. De sportschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

7. De sportschool behoudt zich het recht voor om het lesgeld c.q. de tarieven tussentijds te wijzigen.

Artikel 4: Lessen

1. Onder les wordt verstaan iedere (groeps-)les, training, programma of activiteit van de sportschool. De sportschool behoudt zich het recht voor om openingstijden, locatie, (inhoud van de) lessen, e.d. te wijzigen.

2. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is de sportschool gerechtigd om gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of het aanbod aan te passen, zonder dat dit recht geeft op restitutie van lesgeld.

3. De lessen staan onder leiding van de instructeur. De deelnemer dient de instructies van de instructeur te allen tijde op te volgen.

4. Ongecontroleerd trainen is niet toegestaan. Toepassen van (aangeleerde) vechttechnieken buiten de sportschool geschiedt enkel ter verdediging en geheel op eigen risico van de deelnemer.

5. Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan op de leslocatie. Het is niet toegestaan om de instructeurs, andere gasten of deelnemers lastig te vallen.

6. Het dragen van sieraden tijdens de lessen is verboden. Het dragen van een bril of contactlenzen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

7. De deelnemer dient op eigen rekening gebruik te maken van voorgeschreven (beschermende) kleding en attributen, waaronder kruis- en gebitsbescherming, handschoenen en scheenbeschermers. Bij de allereerste incasso, na aanmelding, wordt er €35,- extra geincaseerd, zodat deelnemer in voorgeschreven kleding kan trainen. Deelnemer geeft na aanmelden zelf, via mail, aan welke maat shirt die besteld wilt hebben. Schoeisel dient geen strepen op de vloer achter te laten. In geval van een examen kunnen er afwijkende of aanvullende kledingeisen zijn waaraan de deelnemer moet voldoen.

8. De deelnemer dient de instructeur tijdig op de hoogte te stellen van gezondheidsrisico’s van welke aard dan ook. Indien de deelnemer de les tussentijds verlaat, dient de deelnemer dat te melden aan de instructeur.

9. De deelnemer geeft uitdrukkelijke toestemming aan de sportschool om gefilmd te mogen worden. Tijdens lessen, seminars e.d. kan er beeldmateriaal gemaakt worden door of voor de instructeur. Instructeur en sportschool zullen dit beeldmateriaal gebruiken voor de ontwikkeling van trainingen, promoties, naamsbekendheid, reclame e.d. Als de deelnemer niet door de sportschool gefilmd of gefotografeerd wil worden, dient hij zijn toestemming hiervoor schriftelijk in te trekken. Bij het maken van beeldmateriaal houden sportschool en instructeur hier rekening mee. Wanneer er beeldmateriaal gemaakt wordt, dient de deelnemer echter zelf actief te voorkomen dat hij in beeld komt. De sportschool is een voor publiek toegankelijk gebouw. Self Defence van Dinther aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opnames door belangstellenden gemaakt.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De sportschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de deelnemer uit welke hoofde dan ook, waaronder door verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van (groeps-)lessen, programma’s of activiteiten bij of van de sportschool is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

3. De sportschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval, letsel of blessures van de deelnemer.

4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat de deelnemer eventuele (gevolg-)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. De deelnemer vrijwaart de sportschool van iedere aansprakelijkheid ter zake enige schade van de deelnemer, waaronder voor aanspraken van derden dienaangaande.

6. De deelnemer is verplicht om een dekkende WAverzekering te hebben.

7. Eventuele schade die door toedoen van de deelnemer ontstaat bij de sportschool of derden, zal op de deelnemer worden verhaald.

Artikel 6: Persoonsgegevens

1. De sportschool verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

2. De sportschool verwerkt ook gezondheidsinformatie van de deelnemer indien deze informatie van belang is voor een goede dienstverlening op maat. De deelnemer geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming aan de sportschool.

3. De sportschool mag de deelnemer per e-mail informeren omtrent activiteiten. De deelnemer kan zich hiervoor afmelden bij de sportschool.

4. De persoonsgegevens van de deelnemer worden opgenomen in een (digitaal) bestand. De sportschool gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

5. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 7: Toepasselijk recht

1. Op deze voorwaarden, alle overeenkomsten en activiteiten door of met de sportschool is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.